Stichting de Sjoelplaats

Naam: Stichting de Sjoelplaats

Fiscaal nummer: 8561.28.636

Bankrekening: NL45 INGB 0007 2818 73

 

Het bestuur van Stichting de Sjoelplaats bestaat uit:

 • Voorzitter: Peter Huth
 • Secretaris: Rob Visser
 • Penningmeester: Ramond Dirks

Contactgegevens:

E-mail: info@sjoelplaats.nl

Tel: 06-10366763

 

Doelstelling

De stichting heeft vanuit het christelijk geloof en levensbeschouwing ten doel het christelijk geloof door woord en daad op een relevante en creatieve wijze uit te stralen in Brunssum en omgeving. Het wil een veilige plek bieden waar mensen elkaar ontmoeten, waar mensen gestimuleerd worden in hun sociale, emotionele en religieuze ontwikkeling en een positieve bijdrage leveren aan de samenleving.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het verrichten van activiteiten en werkzaamheden ten behoeve van de inwoners van Brunssum en omgeving, ongeacht geslacht, ras, kleur, geloof, opleiding of anderszins.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

Actuele beleid

De doelstelling wordt in 2018-2020 gerealiseerd door:

 • Te bouwen aan het kernteam
 • Eén keer per maand een ontmoetingsbijeenkomst in het Clemenskerkje Brunssum
 • Verschillende cursussen, waaronder de Alpha-cursus en vervolgcursussen
 • Stiltewandelingen
 • Thema-avonden
 • Het verlenen van pastorale zorg
 • Op grond van opgedane ervaringen analyseren waaraan mensen behoefte hebben en van hieruit nieuwe activiteiten ontwikkelen/aanbieden

Verslag activiteiten 2018:

In 2018 hebben we groei in het aantal bezoekers mogen zien bij de verschillende activititeiten die de Sjoelplaats heeft aangeboden. De maandelijkse ontmoetingsbijeenkomst in het Clemenskerkje kent inmiddels een vaste kern bezoekers waarvan verschillende mensen bereid zijn een bijdrage, tijdens deze bijeenkomsten, in de vorm van een gedicht of gebed, te leveren. Eveneens is een vaste groep mensen ontstaan bij de Vervolgcursus; de cursus “Life Explored” werd opgevolgd door “Stagelopen bij Jezus”. Afgelopen jaar heeft ook de Alpha-cursus plaatsgevonden met een zestal cursisten. Begonnen werd met een maaltijd, waarna een thema werd uitgediept. Het waren gezellige en opbouwende avonden. Deze cursus werd opgevolgd door de “Prayer-Course”. 

Een nieuwe activiteit in 2018 was de “Prayer-time”. Deze werd goed ontvangen en is een vast onderdeel in het programma geworden. Op iedere eerste vrijdagochtend van de maand komen we nu samen om te bidden. 

De thema-avonden “(B)engelen” in huiselijke kring werd goed bezocht. Voordeel van deze bijeenkomst is de mogelijkheid het onderlinge gesprek aan te gaan en met elkaar van gedachten te wisselen. Het was een boeiende avonden waarbij we ook elkaar beter leerden kennen.

De ontmoeting met verschillende mensen heeft tot gevolg dat pastorale zorg wordt verleend. Het is schrijnend te horen wat mensen hebben meegemaakt en in welke moeilijke situatie zij zitten. Wij zijn naast deze mensen gaan staan en waren en zijn  bereid hen te ondersteunen in hun benarde situatie. 

Financiën

De wijze waarop de stichting fondsen verwerft, is door:

 • Giften
 • Vrijwillige gave door aanwezigen bij activiteiten

De penningmeester beheert het vermogen van de stichting op grond van een door het bestuur vastgestelde jaarbegroting. Het vermogen wordt besteed aan:

 • Huren van het kerkje
 • Gemaakte onkosten voor de activiteiten
 • Toerustingsmateriaal waaronder boeken en cursusmateriaal
 • Licentie Buma Stemra
 • Vergoeding kerkelijk werker
 • Overig waaronder bankkosten, beheer website en inktcartridges

Het bestuur ontvangt alleen onkostenvergoeding voor het adequaat uitvoeren van de activiteiten. 

De financiële gegevens van stichting de Sjoelplaats van 2018

Inkomsten:

·         Ontvangen giften: € 4380,00
·         Vrije gaven vieringen: €   632,00
Totaal inkomsten: €  5012,00

Uitgaven:

·         Huur kerkje € 800,00
·         Onkosten vieringen €  48,60
·         Licentie Buma Stemra € 443,22
·         Website € 338,00
·         Toerusting

€ 283,92

·         Advies  €1500,00
·         Bankkosten en verzekering € 169,49
·         Kantoorartikelen €  95,90
·         Diversen waaronder tuinfeest en aankleding €1371,94

Totaal uitgaven:

€ 5051,07

Saldo per 01-01-2018: € 2.576,00
Saldo per 31-12-2018: € 2.555,33
Begroting 2019

Inkomsten:

·         Te ontvangen giften € 8850,00
·         Vrije gave vieringen € 700,00
         —————-+
€ 9550,00

Uitgaven:

·         Huur kerkje € 900,00
·         Onkosten vieringen € 500,00
·         Toerusting en cursusmateriaal € 700,00
·         Muzieklicenties en beheer website € 400,00
·         Bank en verzekering € 350,00
·         Diversen € 230,00
·         Vergoeding geestelijk werker €6000,00
·         Onvoorzien € 500,00
         —————-+
€ 9550,00

 Het is de verwachting dat het bovenstaande beleid in 2020-2021 gecontinueerd wordt.