Stichting de Sjoelplaats

Naam: Stichting de Sjoelplaats

Fiscaal nummer: 8561.28.636

Bankrekening: NL45 INGB 0007 2818 73

 

Het bestuur van Stichting de Sjoelplaats bestaat uit:

 • Voorzitter: Peter Huth
 • Secretaris: Rob Visser
 • Penningmeester: Ramond Dirks

Contactgegevens:

E-mail: info@sjoelplaats.nl

Tel: 06-10366763

 

Doelstelling

De stichting heeft vanuit het christelijk geloof en levensbeschouwing ten doel het christelijk geloof door woord en daad op een relevante en creatieve wijze uit te stralen in Brunssum en omgeving. Het wil een veilige plek bieden waar mensen elkaar ontmoeten, waar mensen gestimuleerd worden in hun sociale, emotionele en religieuze ontwikkeling en een positieve bijdrage leveren aan de samenleving.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het verrichten van activiteiten en werkzaamheden ten behoeve van de inwoners van Brunssum en omgeving, ongeacht geslacht, ras, kleur, geloof, opleiding of anderszins.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

Actuele beleid

De doelstelling wordt in 2018-2020 gerealiseerd door:

 • Te bouwen aan het kernteam
 • Vieringen in restaurant ‘Biej de Tant’ in Schinveld en in de Sjoelkelder
 • Verschillende cursussen, waaronder de Alpha-cursus en vervolgcursussen
 • Stiltewandelingen
 • Thema-avonden
 • Prayer-time
 • Het verlenen van pastorale zorg
 • Op grond van opgedane ervaringen analyseren waaraan mensen behoefte hebben en van hieruit nieuwe activiteiten ontwikkelen/aanbieden

   

  Verslag activiteiten 2019

  In 2019 zijn de vieringen verhuisd naar de Brikke Oave dat in het centrum van Brunssum ligt. De vieringen kennen inmiddels een vaste kern bezoekers, maar we mogen ook steeds nieuwe bezoekers verwelkomen. Vanuit de vaste kern van bezoekers gaan mensen ook actief meedoen, bijvoorbeeld voor het verzorgen van de beamer, het voordragen van een gedicht, het uitspreken van een gebed of meehelpen met de koffie en thee. In 2019 zijn we begonnen met stilte-vieringen. Vanzelfsprekend speelt stilte in deze vieringen een grote rol en dit wordt omkleed met korte gedachten en muziek. De reacties van bezoekers zijn positief, omdat ze nu niet alleen maar luisteren, maar ook hierover gaan nadenken.

   

  Naast de vieringen spelen de cursussen in huiselijke sfeer een grote rol. Verschillende vervolgcursussen hebben plaatsgevonden, waaronder een cursus over de Heilige Geest. Ook heeft een nieuwe Alpha-cursus plaatsgevonden met twee deelnemers. Begonnen werd met een maaltijd, waarna een thema werd uitgediept. Het waren gezellige en opbouwende avonden.

  Vaste onderdelen in het programma van de Sjoelplaats zijn de stiltewandelingen, thema-avonden en de Prayer-time geworden. Voor nieuwe mensen zijn de stiltewandelingen en thema-avonden een goede manier om kennis te maken met God en de Sjoelplaats, terwijl de Prayer-time mooie ochtenden zijn die de diepte ingaan. Samen God danken, zoeken en bidden wordt als bemoedigend ervaren.

  De ontmoeting met verschillende mensen heeft tot gevolg dat pastorale zorg wordt verleend. Het is schrijnend te horen wat mensen hebben meegemaakt en in welke moeilijke situatie zij zitten. Wij zijn naast deze mensen gaan staan en waren en zijn bereid hen te ondersteunen in hun benarde situatie. 

Financiën

De wijze waarop de stichting fondsen verwerft, is door:

 • Giften
 • Vrijwillige gave door aanwezigen bij activiteiten

De penningmeester beheert het vermogen van de stichting op grond van een door het bestuur vastgestelde jaarbegroting. Het vermogen wordt besteed aan:

 • Huren van de zaal van de Brikke Oave
 • Gemaakte onkosten voor de activiteiten
 • Toerustingsmateriaal waaronder boeken en cursusmateriaal
 • Licentie Buma Stemra
 • Vergoeding kerkelijk werker
 • Overig waaronder bankkosten, beheer website en inktcartridges

Het bestuur ontvangt alleen onkostenvergoeding voor het adequaat uitvoeren van de activiteiten. 

De financiële gegevens van stichting de Sjoelplaats van 2018 en 2019

Inkomsten:

·         Ontvangen giften: € 4380,00
·         Vrije gaven vieringen: €   632,00
Totaal inkomsten: €  5012,00

Uitgaven:

·         Huur kerkje € 800,00
·         Onkosten vieringen €  48,60
·         Licentie Buma Stemra € 443,22
·         Website € 338,00
·         Toerusting

€ 283,92

·         Advies  €1500,00
·         Bankkosten en verzekering € 169,49
·         Kantoorartikelen €  95,90
·         Diversen waaronder tuinfeest en aankleding €1371,94

Totaal uitgaven:

€ 5051,07

Saldo per 01-01-2018: € 2.576,00
Saldo per 31-12-2018: € 2.555,33

 

Stichting de Sjoelplaats Jaarrekening 2019

Begroting 2020

Inkomsten:

·         Te ontvangen giften € 10550,00
·         Vrije gave vieringen € 1000,00
         —————-+
€ 11550,00

Uitgaven:

·         Huur zaal Brikke Oave € 1200,00
·         Onkosten vieringen € 800,00
·         Toerusting en cursusmateriaal € 1000,00
·         Muzieklicenties en beheer website € 500,00
·         Bank en verzekering € 400,00
·         Diversen € 500,00
·         Vergoeding geestelijk werker €6000,00
·         Onvoorzien € 500,00
         —————-+
€ 11550,00

 Het is de verwachting dat het bovenstaande beleid in 2020-2021 gecontinueerd wordt.